PRO OBČANY / Město Šluknov - nejsevernější město v ČR

Křížová cesta

Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena.

Křížová cesta
Adresa:
Šluknov
Šluknov
0

Úmysl zřídit křížovou cestu měl dle pověsti obchodník Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních (č. X - p. Tobiasem Fürlichem, č. XIV - p. Heinrichem Grohmanem a Josefem Triefelem apod.).

V letech 1899-1902 probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy a to především vysazováním alejí a doplňující vysoké zeleně. V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným z I. a II. světové války a památníček Fridrichu Schillerovi.

Areál křížové cesty tvoří dvanáct zastavení, z nichž posledním je kaple Kalvárie na vrcholu kopce. V nice centrální části stavby bylo instalováno kamenné polychromované sousoší Kalvárie - Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Zastavení jsou zhotovena ze žuly.

Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou. Jde o dvě částečně zděné a částečně tesané grotty ve sklaním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při vstupu do areálu, jeskyně s Maří Magdalénou je umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie. Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti.

Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Zahrada je obehnána kovovým tepaným plůtkem.

Posledními objekty jsou pak kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista.

Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především tři stromové aleje. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty. Druhá vede od Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov. Třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél vrcholové cesty.

Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv. Kreubergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře.

Rekosntrukce křížové cesty proběhla v letech 1999-2001.